Adwokaci zajmujący się odszkodowaniami dla pracowników w Illinois

W przypadku doznania uszkodzenia ciała w miejscu pracy, osobie poszkodowanej przysługuje świadczenie z tytułu odszkodowań pracowniczych bez względu na to kto zawinił wypadkowi. System odszkodowań dla pracowników opracowano z myślą zapewnienia poszkodowanym zabezpieczenia finansowego w przypadku niezdolności do pracy. Otrzymują oni świadczenie z ubezpieczenia od odszkodowań pracowniczych pracodawcy (ang. workers’ compensation insurance). Po wypadku, w którym doszło do uszkodzenia ciała, firmy ubezpieczeniowe przeważnie dążą do jak najszybszego zawracia ugody z poszkodowanym, próbując maksymalnie ograniczyć wysokość wypłaconego odszkodowania. Osoby poszkodowane powinny uzgadniać sprawiedliwą kwotę odszkodowania korzystając z pomocy pełnomocnika biegłego w takich sprawach.  Adwokaci z Ankin Law Office mają duże doświadczenie w negocjacjach i prowadzeniu postępowań w sprawie roszczeń o odszkodowania pracownicze. W asyście naszych adwokatów rosną szanse na uzyskanie ugody, na jaką zasługujesz.

Rodzaje roszczeń o odszkodowanie dla pracowników

Roszczenia tytułem odszkodowań dla pracowników mogą być wnoszone w przypadku wszelkich rodzajów wypadków przy pracy. Do najczęściej występujących podstaw roszczeń należą:

 • Uszkodzenia ciała pracowników budowlanych
 • Uszkodzenia ciała pracowników magazynów/fabryk
 • Uszkodzenia ciała pracowników służby zdrowia
 • Uszkodzenia ciała pracowników biurowych
 • Uszkodzenia ciała pracowników przewozowych
 • Uszkodzenia ciała pracowników linii lotniczych
 • Uszkodzenia ciała pracowników kolejowych – ustawa o odpowiedzialności pracodawców federalnych (FELA)
 • Uszkodzenia ciała wynikające z powtarzających się urazów
 • Podstawy powództwa osób trzecich

Świadczenia z tytułu odszkodowań dla pracowników

Sposób naliczania i wypłacania świadczeń tytułem odszkodowań pracowniczych określają przepisy prawa stanowego. W Illinois, prawa pracowników, którzy doznali uszkodzenia ciała reguluje ustawa Illinois Workers’ Compensation Act. Ustawa stanowi, że poszkodowani pracownicy mają prawo do:

 • Świadczeń na pokrycie kosztów medycznych – obejmujących 100% kosztów medycznych, bez koniecznosci płacenia udziału własnego (ang. deductible) czy współubezpieczenia (ang. co-pay).
 • Świadczeń z tytułu czasowej całkowitej niezdolności do pracy (ang. Temporary Total Disability TTD) – wypłacanych poszkodowanym, którzy muszą wziąć wolne z pracy aby się leczyć. Za wynagrodzenie utracone w tym czasie pokrzywdzonym przysługuje zasiłek równy dwóm trzecim wysokości średniego zarobku tygodniowego brutto.
 • Świadczeń z tytułu częściowej trwałej niezdolności do pracy (ang. Partial Permanent Disability PPD) – Świadczenie to, zwane również odszkodowaniem ryczałtowym, ma na celu zrekompensowanie straty spowodowanej uszkodzeniem ciała, w przypadku częściowej utraty możliwości posługiwania się daną częścią ciała. Jego wysokość zależy od tego, która część ciała jest trwale niesprawna i wpływu tej niesprawności na dalsze życie poszkodowanego.
 • Świadczeń z tytułu całkowitej, trwałej niezdolności do pracy (ang. Permanent Total Disability PTD) – Jeżeli na skutek uszkodzenia ciała poszkodowany nie może wykonywać żadnej pracy lub wypadek spowodował utratę dwóch tych samych części ciała (np. obu nóg), ma on prawo do dożywotniego świadczenia. Podobnie jak wyżej, świadczenie to stanowi dwie trzecie wysokości średniego tygodniowego wynagrodzenia brutto.
 • Wyrównania utraconego wynagrodzenia – W przypadkach, gdy pokrzywdzony musi podjąc gorzej płatną pracę, bo uszkodzenie ciała nie pozwala mu na wykonywanie dotychczasowego zajęcia, przysługuje mu świadczenie, którego wysokość odpowiada dwóm trzecim różnicy pomiędzy tygodniowym zarobkiem brutto starym i nowym.
 • Szkolenia zawodowego – Jeżeli uszkodzenie ciała uniemożliwia powrót do dotychczasowej pracy, poszkrzywdzonemu przysługuje odszkodowanie tytułem uzyskania kwalifikacji do wykonywania innego zawodu.
 • Świadczenia dla osoby pozostałej przy życiu – W przypadkach, gdy pracownik stracił życie, spadkobiercy, którzy pozostawali na jego utrzymaniu, mają prawo do świadczeń z tytułu odszkodowań pracowniczych.

Jeżeli jesteś ofiarą wypadku w miejscu pracy, skontaktuj się z nami już dziś po poradę odnośnie zakresu roszczenia i praw do otrzymywania odszkodowania pracowniczego.